tampon

tampon Fr. tampon

a. 1. Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç. 2. Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey. 3. Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. 4. Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı veya sterilize edilmiş pamuklu özel parça. 5. mec. Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken.


tampon İng. buffer

Asit veya baz ilavesiyle hidrojen (H+) iyonu derişimini fazla değiştirmeyen madde veya zayıf asit ve onun konjuge bazını içeren çözelti.


tampon İng. buffer

Bir elektrolit pH değerinin değişmesini önlemek için kullanılan özdek ya da karışım.


tampon İng. buffer, tampon

1. Sindirim kanalı asitliğinin değişmesini engellemeye yardım eden ve çiftlik hayvanları rasyonlarında kullanılan kalsiyum karbonat, sodyum bikarbonat, bentonit gibi maddeler. 2. Zayıf bir asit ve bu asidin kuvvetli baz olan tuzundan veya zayıf bir baz ve bu bazın kuvvetli bir asitle olan tuzundan oluşan az miktarda asit veya baz eklendiğinde pH değişmesine direnç gösteren özel pH değerine sahip bir sistem veya çözelti, bafır. 3. Cerrahide gaz, pamuk vb. ile yapılan ve bastırılarak kan dindirmeye ve ilaç uygulamasına yarayan yumaklar, tıkaç.


tampon ile benzer kelimeler

ön tampon bellek

bk. ön bellek tamponu

tampon aralığı

İng. buffer range

Bir tampon çözeltinin pH değerinin asit veya baz eklenmesiyle hemen hemen sabit kaldığı pH aralığı.

tampon bölge

a. huk. İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası: “Bu ler, ayrı bir ülke olarak dünya sulhüne katkıda bulunabilecektir.” -S. Erez.

tampon çözelti

İng. buffer solution

Bir zayıf asit ve onun konjuğe bazını veya bir zayıf baz ve onun konjüge asidini çok düşük olmayan derişimlerde bir arada içeren belli bir pH' nın sağlandığı ve az miktarda kuvvetli asit veya baz eklenmesi durumunda da pH’nın değişmediğ...

tampon devlet

a. huk. Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet.

tampon kapasitesi

İng. buffer capacity

Bir litre bir molar tampon çözeltisinin pH'sını 1 birim değiştiren asit ya da bazın mol sayısı.

tampon madde

İng. buffer substance

Bir sıvıya, özellikle kana, az miktarda asit ya da alkali madde eklendiği zaman pH değişikliğinin en az seviyede olmasını sağlayan çözeltiler.


İng. buffer substance

Bir sıvıya,özellikle...

tampon stok finansman kolaylığı

İng. buffer stock financing facility, BSFF

Uluslararası Para Fonu’na üye birincil mal dışsatımcısı az gelişmiş ülkelerin tampon stok programına katılmalarını sağlamak amacıyla, üye ülkelerin kotaları çerçevesinde yaptıkları katkılarla 1969 yılında Uluslarar...


"tampon" karakter analizi

  • tampon, 6 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'a', 'm', 'p', 'o', 'n', şeklindedir.
  • tampon kelimesinin tersten yazılışı ' nopmat' diziliminde gösterilir.

(a,m,n,o,p,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

toplumsal engel
İng. social barrier

Bir toplumsal sınıfı ya da katmanı oluşturan bireylerin daha elverişli durumdaki sınıf

Schizotrypanum

Chagas hastalığı etkeni Trypanosoma cruzi’yi içerisine alan stercorarian tripanosoma alt cinsi.

makroplankton
İng. macroplankton

Çıplak gözle görülebilen plankton.


makroplânkton İn
foramen optikum
İng. foramen opticum

anat. Görme deliği.

zapt olunmak

kavranmak, bütünüyle öğrenilmek: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâ

tampon - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
a1
m2
p5
o2
n1
Toplam puan değeri12