içlem

içlem

a. man. 1. Bir kavramın çağrıştırdığı kapsama giren niteliklerin veya taşıdığı özelliklerin bütünü, tazammun: Kuş sözcüğü bize canlı, havada uçan ve öten bir varlık anlatır; şu hâlde canlılık, uçuculuk ve ötücülük kuş kavramının içlemine giren niteliklerdir. Kartal, kırlangıç, tavuk ve öbür kuşlar ise birer kuş cinsi olduklarından bunun içlemini oluştururlar. 2. Bir nesnenin içeriğini oluşturan şey: “Onları gözünde büyüterek bilmem hangi gizli dinin esrarlı yasakları gibi gören, içlemlerini ve niteliklerini değiştiren benim.” -A. İlhan.


içlem İng. comprehension

Bir kavramın anımsattığı niteliklerin ya da taşıdığı anlamlı iz ya da davranışların tümüne verilen ad.


içlem İng. comprehension

-> Kapsamın bağlılaşık kavramı. Kavramın ya da o kavramı dile getiren terimin içinde topladığı belirlenimlerin tümü. Kavramı kuran nitelik ve özelliklerin toplamı. Bir konuya verilebilecek yüklemlerin bütünü.


içlem İng. interior

Bir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, A nın tüm iç noktalarından oluşan küme. Simgesi : iç (…)


içlem İng. intension, sense, sense-meaning

Bir düzgün deyimin kaplamına giren herhangi bir nesneye uygulanmasının gerekli-yeterli koşulu olan nitelik ya da kavram. || Günümüz mantığında a dizimsel türünden A düzgün deyiminin (…) yorumunda içlemi, her T tamdurumunu A nın (…) gereği T daki olanaklı kaplamı kp (A, T) ya bağlayan izergedir. Bu izerge a türünden bir içlemsel nesnedir. Anl. içlemsel anlam. Örn. Bir adın içlemi dile getirdiği birey kavramı, bir önermenin içlemi dile getirdiği durum, bir n-li eklemin içlemi dile getirdiği içlemsel n-li doğruluk izergesi, bir birli yüklemin içlemi dile getirdiği özellik, bir n-li çoklu yüklemin içlemi bir n-li içlemsel bağıntı, genel olarak bir n-li yüklemin (…) içlemi bir öznitelik, bir n-li işlevin içlemi de bir n-li içlemsel izergedir. Krş.. içlemsel izerge, içlemsel nesne, içlemsel bağıntı, içlem belirlenimi, içlemi yorum, içlemsel anlam.


içlem İng. intention

Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal içerimi.


içlem ile benzer kelimeler

içlem belirlenimi

İng. determination of intension

Belli bir içlemli yorumda A deyimince belirlenen içlem, her tamdurumu A nın bu tamdurumda belirlediği kaplama bağlayan izerge demektir.

içlem izergesi

İng. intension function

A gibi her kapalı deyimi aşağıdaki koşulu yerine getiren içl(A) içlemsel nesnesine bağlayan içI izergesi: (…) || Krş.. kaplam izergesi


"içlem" karakter analizi

  • içlem, 5 karakter ile yazılır.
  • i harfi ile başlar, m harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'i', 'ç', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
  • içlem kelimesinin tersten yazılışı ' melçi' diziliminde gösterilir.

(e,i,l,m,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

seçebilmek

(-i) Seçme imkânı veya olasılığı bulunmak: “Şimdi gel de, bu hepsi birbirine benzeyen karı, kız kalabalığı içinde ma

zaman çekerliği

bk. Çekerlik.

tutum çizelgesi
İng. attitude scale

Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ölçü aracı.

teslimiyetçilik
, -ği

a. Teslimiyetçi olma durumu.

suyu çekilmek

Ağaçların yeşermesi dal budak salması durmak : Suyu çekildi gayrı ağaçların, budayabilirsin.

içlem - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
i1
ç4
l1
e1
m2
Toplam puan değeri9