İçinde BÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BÜ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

büyük boy işletmeler, yöndeş bükümlü halat, vurmalı bükme deneyi, triizobütilalüminyum, toplumsal bütünleşme

19 harfli

yeşil söğüt bülbülü, yerel dışbükey uzay, yelsiletken bükelek, yatırım bütçelemesi, yarı dengeli karbür, vinil izobütil eter, triklorobütil alkol, teşebbüsü ele almak

18 harfli

seminifer tübüller, apozisyonal büyüme, yatın bürgü yalımı, yancıl bükük yatın, vinil n-bütil eter, vestibüler sendrom, uzaklaştırıcı büyü, tribünlere oynamak

17 harfli

büyük müderrisler, büyük boy (kitap), yukarıya dışbükey, yerel dişbükeylik, yarı yön bücürlük, uyluk bücürlenimi, Uluslararası Büro, türbülansa girmek, tırnak bücürlenim

16 harfli

yumurta albümini, yukarıya içbükey, yeterli büyüklük, yaygır bücürlüğü, yatay bütünleşme, yarı-büyük eksen, yansımalı dürbün, yancıl büküldeme, Yağmurlubüyükoba, türbülanslı akım, tüketici bütçesi, toplumsal büyüme, teşebbüse geçmek

15 harfli

gözünde büyümek, bütünletebilmek, zenginler klübü, yulun bücürlüğü, yatımına bükmek, vanadyum karbür, üreme büyüklüğü, tümce bütünleme, tölübüne gelmek, toplaşık karbür

14 harfli

hipoalbüminemi, ekonomik bütçe, büyülenebilmek, Büyükburhaniye, bütünletebilme, büğülek tutmak, boynu büküklük, zaman büyümesi, yeise bürünmek, yatırım kulübü, yarın öbür gün, yapımsal büzük, yancıl bükülüm, yancıl büdikçe, yalaka bürmeçe, volfram karbür, vites büyütmek, veri bütünlüğü, üretimsel büyü, Uçtan (büyüme), türbülent akım, ...

13 harfli

büyülenebilme, zümbül zümbül, zömbül zömbül, zembil zümbül, zelbir zülbür, yarı büküklük, yansız büyüme, yağmur büyüsü, yaban sümbülü, vinil bütirat, üstsel büyüme, triizobütilen

12 harfli

katbük olmak, Büyükkozluca, zömbüldetmek, zamir bükünü, yukarı bükey, yatay büyüme, yarın bürgün, yarı büzülüm, yalı bülbülü, ulusal bütçe, tribütilamin, titan karbür, tevzi bürosu

11 harfli

nebülizatör, debir dübür, çeşmibülbül, Büyükburnak, büyük nabız, bücük bücük, boynu bükük, zömbüldemek, zöbül zöbül, yıkıcı büyü, yer dürbünü, yaprakbüken, yapay büküm, üstünbüllük, üstümbüllük, üç büklüler, tümbüldemek, tömbüldemek

10 harfli

Büyükkoraş, yat kulübü, yarı bürgü, yarı bürde, yarı bükük, üst büklüm

9 harfli

Kargabükü, büzekleme, büldürgen, büğülemek, ababülbül, Yukarıbük, yarı söbü, vokabüler, übüklemek, türbülent, türbülans, tümbüldek, troleybüs, tömbürdek, tömbüldek, tombülcek, tirebüzen

8 harfli

zehlebün, Yünbüken, Yeşilbük, Ümütbükü, ülübüsük, üğrümbüz, üçbükçül, Uşakbükü, tümbütün, tübür öz

7 harfli

nebülöz, büzelek, bürümen, bürümek, Bücüklü, Z büküm, yelebük, Yaybüke, ürümbüz, ümbürek, üçbüzme, tübürsü, tübürce, tübülin, trombüs

6 harfli

ebibük, büldük, ababül, zürbük, zünbül, zümbül, zübüde, zembül, üytübü, üstübü, übülük, übübük, übübuk, tünbül, tümbüs, tümbül, tülbür, tribün, tömbül, töbüle

5 harfli

ülübü, ülbük, üçbük, tümbü, tübür, tübül, tribü, tömbü, töbür

4 harfli

zöbü, übük

(b,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
abaküs Fr. abacus

a. mat. 1. Sayı boncuğu. 2. mim. Sütun başlığının üstüne yatay olarak k

abba düzeni İng. abba sequence

Bir deneylemede deneysel değişkenin sunuluşunda izlenen sıra düzeninin değişmez yanılgı

abdüktör

bk. uzaklaştırıcı

abdüktör kas

bk. uzaklaştırıcı kas

Kelime Motoru