İçinde KÜL geçen kelimeler

İçinde KÜL geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kül sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. kül TDK anlamını görüntüle

İçinde KÜL geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yetersiz ejakülasyon, yaygın kıl dökülmesi, veziküler stomatitis, ülküleştirilmiş imge, üç moleküllü tepkime, tüberküloit granülom, testiküler dişileşme, termoleküler tepkime, telogen kıl folikülü, sapır sapır dökülmek, retiküler bağ dokusu, püskül solungaçlılar, primer hücre kültürü, özofagus divertikülü, ovulasyon püskülleri, nöromusküler parezis, nodüler pannikülitis, multiloküler hidatit, möleküliçi kuvvetler, monomoleküler tabaka, monomolekül tabakası, ...

19 harfli

yumurtalık folikülü, ventrikül ven nabzı, tek moleküllü işlem, süspansiyon kültürü, su ürünleri kültürü, sirkülasyon sistemi, seminal vezikülitis, sallama-öskültasyon, primordiyal folikül, preovulator folikül, perivasküler kafing, parafoliküler hücre, ortak kültür kalıtı, oküler onkoserkozis, nöromüsküler kavşak, moleküler floresans, moleküler evolusyon, kültürel insanbilim, kültürel çevrebilim, kültür tarihi okulu, kültür koşutluklara, ...

18 harfli

bitki doku kültürü, yollara dökülüşmek, veziküler hastalık, veziküler egzantem, veziküla seminalis, ventriküler kıvrım, üzerinden dökülmek, üreme tüberkülleri, televizyon kültürü, sürgün ucu kültürü, sirkülasyon organı, retikülosarkomatoz, püskül kuyruklular, protoplâst kültürü, pinositoz vezikülü, perivasküler hücre, partikül büyüklüğü, moleküler polarite, moleküler etkinlik, moleküler biyoloji, molekül çarpışması, ...

17 harfli

yüksek kültüryükü, yoğurt kültürleri, veziküler amfizem, vasküler kambiyum, üstünden dökülmek, üretmeç dökülerit, utandırma kültürü, süperfolikülasyon, sirkülatör anoksi, püsküllü diri kıl, püskülkuyruklular, persistan folikül, öykülü halk oyunu, örtülü veziküller, oskülatör düzlemi, mültiloküler doku, multiloküler kist, moleküler genetik, molekül soğurması, molekül mıknatısı, mikrotrabekül ağı, ...

16 harfli

vezikülokavernöz, zona retikülaris, yollara dökülmek, yancıl büküldeme, vezikülovirüsler, vezikülotimpanik, vezikülopüstülar, vajina spekülümü, tüberkülin testi, tersiyer folikül, tel tel dökülmek, suçluluk kültürü, sekunder folikül, saçılıp dökülmek, retiküler tabaka, retiküler lamina, pul pul dökülmek, öykülü kısa film, öykületme ölçeri, öğrenci dökülüşü, ovaryum folikülü, ...

15 harfli

vezikülopapülar, külünü savurmak, yaygır sökülümü, volkansal külte, vasküler sistem, vasküler atrofi, vaskülarizasyon, üniloküler doku, ülküleştirilmek, üçüncül folikül, tohumu dökülmek, seminal vezikül, sağrak sökülümü, retiküler hücre, püsküllü koryon, psödotüberküloz, perifolikülitis, pedinküllü flep, özdeksel kültür, öykülü ölçekler, müşkülat çekmek, ...

14 harfli

ham kül tayini, zülüflü külahı, yetkili kültür, yancıl bükülüm, vasküler greft, ülküleştirilme, türküleştirmek, tevekkül etmek, teşekkül etmek, starter kültür, sinema kültürü, seçkin kültürü, retiküler doku, püskürük külte, primer folikül, popüler kültür, paratüberküloz, öykülü serüven, moleküler elek, molekül yapısı, molekül çekimi, ...

13 harfli

balık kültürü, Yukarıkülecik, yığın kültürü, yedek vezikül, yapışık külte, yanardağ külü, vermikülasyon, ünkülük etmek, ülküleştirmek, ülkül çözelti, ulusal kültür, türküleştirme, tünemiş külte, tinsel kültür, teka folikülü, şeytanküllüğü, sosyokültürel, saç dökülmesi, retikülositoz, retiküler tel, püsküllü bela, ...

12 harfli

vezikülleşme, veziküliform, vezikülasyon, ülküleştirme, tüberkülozis, sözlü kültür, püskül olmak, püskül dudak, perivasküler, öykülü türkü, öykülü masal, öyküleştirme, ökül beldek), otik vezikül, müşkülpesent, müşkülleşmek, multiloküler, molekül-gram, mikrovezikül, maya kültürü, makromolekül, ...

11 harfli

külhanbeyce, yanar külte, volkan külü, vezikülaris, vaskülopati, üskülü bezi, türküleşmek, tevekkülsüz, spikülümler, spekülasyon, sirkülasyon, retikülosit, pürkülenmek, pekmez külü, öykülü saga, öykülü film, oskültasyon, oküler plak, müşkülleşme, molekülgram, küsküllemek, ...

10 harfli

külhanbeyi, yosun külü, vermikülöz, vermiküler, vaskülozus, vaskülitis, vaskülaris, valikültür, üskülü bez, ünkülenmek, türküleşme, türkülemek, tüberkülüm, tüberküloz, tüberkülit, tüberkülin, tevekküllü, testiküler, spekülatör, spekülatif, sökülenmek, ...

9 harfli

pünkülmek, veziküler, ventrikül, ürokültür, ürkülemek, ülkül gaz, türküleme, temeküllü, temekkülü, Subkültür, soda külü, retiküloz, retikülin, retiküler, püskülsüz, püskülcük, petekülle, patakülle, öykülemek, ökülenmek, operküler, ...

8 harfli

pünkülük, veziküla, vermikül, vaskülüm, vaskülit, vasküler, üykülmek, üçkülcül, tüberkül, tökülmek, tokülmek, tevküllü, tevekkül, teşekkül, terküllü, tentakül, teküllük, tehküllü, spirakül, spekülüm, sökülmek, ...

7 harfli

ham kül, vezikül, üskülen, ürkülük, ülkülük, tevkülü, tekülük, teküllü, sökülüş, sökülme, seküler, saf kül, retikül, radikül, pelikül, pedikül, öykülem, önküllü, ölkülük, operkül, müşküle, ...

6 harfli

keşkül, üskülü, üsküle, ürkülü, Ülkülü, usküle, tevkül, spikül, sökülü, sakkül, püskül, pükülü, peşkül, oküler, müşkül, künkül, külünk, külüng, külüçe, kültür, kültem, ...

5 harfli

üskül, üçkül, tökül, şakül, sökül, sekül, nükül, külwe, külve, külüz, külür, külüp, külün, külül, külük, küluk, külte, külse, külot, küllü, külli, ...

4 harfli

ökül, külü, kült, küll, külf, küle

3 harfli

kül

(k,l,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Abdülbaki Köken: Ar.

Söyleyiş: (abdülba:ki:) Cinsiyet: Erkek Her zaman var olan Tanrı'nın kulu

Abdülhak Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Tanrı'nın kulu.

Abdülhakim Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Her şeyi bilen Tanrı'nın kulu.

Abdülhalik Köken: Ar.

Söyleyiş: (abdülha:lik) Cinsiyet: Erkek Yaratan, yoktan var eden Tanrı'nın kulu.

Abdülkadır

Abdülkadir

Abdülkadir Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Kudretli ve güçlü olan Tanrı'nın kulu.

Abdülkadirköy

Sinop ili, Ayancık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Abdülkahhar Köken: Ar.

Söyleyiş: abdülkahha:r Cinsiyet: Erkek Kahredici, yok edici gücü olan Tanrı'nın ku

Abdülkerim Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Kerem sahibi, cömert, ulu olan Tanrı'nın kulu.

Abdülmelik Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Evrene hükümdar olan Tanrı'nın kulu

Kelime Motoru